ویلای سبز مشاء

ویلای سبز مشاء

مشاور : دفتر معماری مهندس ادیب پور
کارفرما : بخش خصوصي
نوع اسکلت : فلزی
شهر پروژه: تهران