سخن مدیر عامل


مهندسین مشاور دنگاله  در سال 1370 با گرایش سازه تاسیس گردید .
اصول چهار گانه زیر مبنا ی فعالیت های ما می باشد
1- پای بندی به مبانی طرح معماری با رعایت کلیه ضوابط فنی و ایین نامه هاي معتبر
2- مشتری مداری و پاسخگویی بی چون و چرا
3- پای بندی به برنامه زمانبندی پروژه
4- تهیه نقشه ها و مدارک فنی با جزییات کامل اجرایی

سر لوحه اهداف ما این شعار سازمانی است:
ما کلیه تجربیات خود را جهت طراحی سازه پروژه و دستیابی به بهترین نتیجه با کارفرما ی خود به اشتراک می گذاریم .

 

جهت اطلاع از سوابق و تجربیات ما می توانید فایل سوابق کاری (CV) با کلیک بر روی "دانلود فایل" دریافت نمایید.
]