دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

                دانشکده مهندسی برق             دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مشاور : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کارفرما : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نوع اسکلت : فلزی
شهر پروژه: تهران
سال طراحی : 1396
محل جغرافیایی : 1,000
ادامه مطلب