شهرداري اهواز

شهرداري اهواز

مشاور : مهندسین مشاور گنو
کارفرما : معاونت معماري و شهرسازي شهرداري اهواز
نوع اسکلت : فلزی
شهر پروژه: اهواز
سال طراحی : 1388
محل جغرافیایی : 15,000
ادامه مطلب