مجموعه مسكوني جمشيديه

مجموعه مسكوني جمشيديه

مشاور : مهندسين مشاور نقش جهان پارس
کارفرما : بخش خصوصي
نوع اسکلت : فلزی
شهر پروژه: تهران