طراحی 5 کیلومتر تونل خط 3 مترو تهران حدفاصل ایستگاه های شهید قدوسی تا هروی

طراحی 5 کیلومتر تونل خط 3 مترو تهران حدفاصل ایستگاه های شهید قدوسی تا هروی

مشاور : مهندسین مشاور گنو
کارفرما : شرکت راه آهن شهری تهران و حومه
نوع اسکلت : بتنی
شهر پروژه: تهران