ساختمان برج مراقبت بهرگان

ساختمان برج مراقبت بهرگان

مشاور : مهندسین مشاور آتی فن
کارفرما : شرکت نفت فلات قاره ایران
نوع اسکلت : فلزی
شهر پروژه: بهرگان