سردر مرکز رشد

سردر مرکز رشد

کارفرما : مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی
نوع اسکلت : بتنی
شهر پروژه: تهران