سردر کارخانه آلمینیوم المهدی

سردر کارخانه آلمینیوم المهدی

مشاور : مهندسین مشاور گنو
کارفرما : شرکت المینوم المهدی
نوع اسکلت : فلزی
شهر پروژه: بندرعباس