کنترل سازه پل تقاطع مطلب نژاد با بزرگراه امام علی (ع)

              کنترل سازه پل تقاطع                مطلب نژاد با بزرگراه امام علی (ع)

مشاور : سازمان مشاور شهرداری تهران
کارفرما : دانشگاه علوم پزشکي تهران
نوع اسکلت : بتنی
شهر پروژه: تهران