سازه نگهبان مجتمع ایستگاهی میدان ولی عصر

سازه نگهبان مجتمع ایستگاهی میدان ولی عصر

مشاور : مهندسین مشاور گنو
کارفرما : شرکت راه آهن شهری تهران و حومه
نوع اسکلت : سازه نگهبان
شهر پروژه: تهران