ايستگاه مترو پیروزی (خط 3 مترو تهران (O4))

ايستگاه مترو پیروزی (خط 3 مترو تهران (O4))

مشاور : مهندسین مشاور پویشگران نقش
کارفرما : شرکت راه آهن شهری تهران و حومه
نوع اسکلت : بتنی
شهر پروژه: تهران