سازه نگه دارنده لوله گاز میدان نمازی

سازه نگه دارنده لوله گاز میدان نمازی

مشاور : مهندسین مشاور گنو
کارفرما : سازمان قطار شهری شیراز و حومه
نوع اسکلت : فلزی
شهر پروژه: شیراز