ساختمان دادگستری دشتستان بوشهر

ساختمان دادگستری دشتستان بوشهر

مشاور : مهندسین مشاور آتی فن
کارفرما : دادگستری استان بوشهر
نوع اسکلت : بتنی
شهر پروژه: بوشهر