گنبد منطقه ازاد انزلی

گنبد منطقه ازاد انزلی

مشاور : بخش خصوصي
کارفرما : بخش خصوصي
نوع اسکلت : بتنی
شهر پروژه: انزلی