برج ایل گلی تبریز (40 طبقه)

برج ایل گلی تبریز (40 طبقه)

مشاور : مهندسین مشاور گنو
کارفرما : شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
نوع اسکلت : فلزی
شهر پروژه: تبریز