دفتر مرکزی هلدینگ گلرنگ (18 طبقه)

دفتر مرکزی هلدینگ گلرنگ (18 طبقه)

مشاور : مهندسین مشاور دنگاله
کارفرما : گلرنگ سازه
نوع اسکلت : فلزی
شهر پروژه: تهران