هلی پد دفتر مرکزی هلدینگ گلرنگ (با استفاده از ابزارهای جداساز)

هلی پد دفتر مرکزی هلدینگ گلرنگ (با استفاده از ابزارهای جداساز)

مشاور : مهندسین مشاور دنگاله
کارفرما : گلرنگ سازه
نوع اسکلت : سازه فضاکار
شهر پروژه: تهران