سالن سه قلو نمایشگاه شهر آفتاب

 سالن سه قلو نمایشگاه شهر آفتاب

مشاور : نقش جهان پارس
کارفرما : شهرداری تهران
نوع اسکلت : اسکلت بتنی - فلزی
شهر پروژه: تهران