ایستگاه مطهری متروی شیراز خط 1

ایستگاه مطهری متروی شیراز خط 1

مشاور : گنو
کارفرما : سازمان قطار شهری شیراز و حومه
نوع اسکلت : اسکلت بتنی
شهر پروژه: شیراز