سازه نگه دارنده لوله گاز میدان نمازی

سازه نگه دارنده لوله گاز میدان نمازی

مشاور : گنو
کارفرما : سازمان قطار شهری شیراز و حومه
نوع اسکلت : اسکلت فلزی
شهر پروژه: شیراز