دنگاله و مطبوعات


"مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب طرح برتر کشوری" تیتر  روزنامه همشهری 22/10/ 92 در خصوص طرح برگزیده سازه برتر سالن‌های سه قلوی شهر آفتاب که طراحی سازه آن در مهندسین مشاور دنگاله به انجام رسیده است.
]